Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Muut

K U U L U T U S

Ehdotus Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi valtuuston jäsenten vaalia varten on seurakunnan jäsenten nähtävissä kirkkoherranvirastossa, Snellmaninkatu 8, Kuopio, viraston aukioloaikoina 16.-22.9.2023 välisenä aikana.

Äänioikeutettujen luetteloon merkitään henkilö, joka on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.08.2023 ja täyttää 16 vuotta viimeistään ensimmäisen vaalipäivänä eli 5.11.2023. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 48 §.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 31.8.2023 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään 26.9.2023 klo 12.00 mennessä.

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen luettelon 26.9.2023 klo 17.00.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys  (174/2007) 73 §.

Kuopiossa 8.9.2023

Timo Honkaselkä, kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja