Vapaaehtoisia

Diakoniatyö ja vapaaehtoisuus

Pappi tai diakoniatoimikunnan jäsenet voivat vierailla seurakuntalaisten luona. Ottakaa yhteyttä:

Diakoniatoimikunta toimikaudelle 2024 – 2027

itäisen alueen pappi Arto Leskinen
Piia Martikainen
Eija-Inkeri Mantere
Raija Luostarinen
Tiina Rigo
Katri Olkkonen
Marielse Pelkonen

Diakoniatoimikunnan ohjesääntö

Seurakunnanvaltuusto on hyväksynyt diakoniatoimikunnan ohjesäännön kokouksessaan 24.5.2012 § 9

1 § TOIMIKUNNAN TARKOITUS
Toimikunnan tarkoituksena on tukea ja tehdä diakoniatyötä, virittää ja vaalia kristillisen rakkauden mukaista lähimmäispalvelua sekä kerätä varoja diakoniatyöhön.

2 § JÄSENTEN NIMITTÄMINEN
Toimikunnan jäsenet nimittää seurakunnanneuvosto.

3 § KOKOONPANO
Diakoniatoimikuntaan kuuluu diakoniatyöstä vastaava pappi, mahdollinen diakoniatyöntekijä ja vähintään kuusi (6) valittua jäsentä, jotka valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

4 § JÄRJESTÄYTYMINEN
Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä helmikuun 15. päivään mennessä, toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

5 § KOKOUKSET
Toimikunta kokoontuu vähintään kerran vuoden ensimmäisellä ja kerran vuoden toisella puoliskolla. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kirkkoherran tai diakoniatyöstä vastaavan papin kutsusta. Kiireellisissä asioissa voidaan päätöksiä tehdä myös puhelimitse.
Puhelimitse tehdyt päätökset kirjataan seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

6 § TOIMINTAMUODOT
Toimikunta päättää toimintamuodoista kokouksissaan. Se voi järjestää varojen keräämiseksi myyjäisiä, arpajaisia, juhlia yms. Se voi seurakunnanneuvoston kautta panna toimeen keräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia. Sillä on mahdollisuus tehdä esityksiä kolehtien keräämiseksi jumalanpalveluksissa ja seurakuntatilaisuuksissa. Toimikunta pyrkii aktivoimaan pientyhmätoimintaa diakoniatyön edistämiseksi seurakunnan eri alueilla.

Aineellisen auttamisen ohella toimikunta voi järjestää myös tiedotus- ja koulutustilaisuuksia seurakunnallisen diakonian edistämiseksi.

7 § YHTEYDENPITO MUIHIN DIAKONIATYÖELIMIIN
Toimikunta pitää yhteyttä seurakunnan alueella toimiviin tiistaiseuroihin ja kerhoihin sekä kirkon muihin elimiin, jotka toimivat diakoniatyön edistämiseksi.

8 § TOIMINTAKERTOMUS
Toimikunta laatii kalenterivuosittain tammikuun 31. päivään mennessä kertomuksen toiminnastaan sekä varojen käytöstä ja jättää sen seurakunnanneuvostolle hyväksyttäväksi ja seurakunnan vuosikertomukseen liitettäväksi.