Kuva: www.ort.fi

Kirkolliskokous alkaa maanantaina 27.11.

Muut

Lähde: https://www.ort.fi/uutishuone/2023-11-22/kirkolliskokous-alkaa-maanantaina-2711 . Kuva: www.ort.fi

Kirkolliskokous alkaa maanantaina 27.11.

Valamon luostarissa 27.–30.11. kokoontuvan kirkolliskokouksen täysistuntoja voi seurata tuttuun tapaan suorina verkkolähetyksinä kirkon YouTube -kanavalla ja tällä sivulla.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon toimessa olevat piispat, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, Oulun metropoliitta Elia ja Haminan piispa Sergei. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Ensimmäinen täysistunto alkaa maanantaina kello 13

Kirkko välittää kokouksen täysistunnot kirkon omalle YouTube -kanavalle ja niitä voi seurata reaaliajassa myös ort.fi -sivuston kautta. Istunnot jäävät katsottavaksi myöhemmin tallenteina ja ne teksitetään suomeksi saavutettavuusdirektiivin edellyttämässä aikataulussa. 

Luostarin kulttuurikeskuksen salissa pidettäviin täysistuntoihin on vapaa pääsy ja yleisölle on varattu istumapaikkoja salin takaosaan. Valiokuntatyöskentely tapahtuu suljetuin ovin.

Kokous alkaa tuttuun tapaan rukouspalveluksella Valamon luostarin pääkirkossa maanantaina 27.11. kello 12. Rukouspalvelusta ei striimata.

Ensimmäinen täysistunto alkaa luostarin kulttuurikeskuksen salissa kello 13. Istunnon aluksi kuullaan Hänen Kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdyssanat ja arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro. 

Koska kyseessä on uuden toimikauden ensimmäinen kirkolliskokous, ensimmäisessä täysistunnossa vahvistetaan myös kirkolliskokousedustajien valiokuntajako sekä valitaan kirkollishallituksen kollegion asiantuntijajäsenet: yksi pappisjäsen, yksi lainoppinut jäsen ja kaksi maallikkojäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet heille kaikille. Kokous valitsee kirkolle myös tilintarkastajat.

Avausistunnossa käydään myös lähetekeskustelu kaikista asialistalla olevista asioista.

Kokouksen muiden täysistuntojen aikataulu riippuu valiokuntien työskentelystä. Päätös seuraavan täysistunnon ajankohdasta tehdään kunkin täysistunnon päätteeksi. Tämä tieto löytyy myös välittömästi istunnon jälkeen julkaistavan täysistuntouutisen lopusta.

Lakipaketin käsittely loppusuoralla

Vuoden 2023 kirkolliskokouksen asialista on poikkeuksellisen pitkä, sillä nyt toimikautensa aloittavat edustajat ovat olleet aktiivisia ja tehneet kokoukselle runsaasti aloitteita – yhteensä 17 kappaletta.

Kokouksen pisimpään valmistelussa ollut asia on Suomen ortodoksisesta kirkosta annetun lain muutoksia koskeva esitys, jonka työstäminen on kestänyt eri muodoissaan useita vuosia. Lakipaketin yhteydessä on hahmoteltu myös kirkkojärjestykseen tehtävät muutokset. 

Lakipaketin kantava ajatus on se, että lakiin on kirjattu vain aivan oleellisimmat toimintaa ohjaavat pykälät. Muu säätely on kirjattu kirkkojärjestykseen. Nyt esitetyt kirkkojärjestyksen muutokset ovat kuitenkin sidoksissa esitykseen lain muutoksista. Kyseessä on siis kokonaisuudistus, joka etenee selvässä marssijärjestyksessä: ensin laki, sitten sitä täydentävä kirkkojärjestys.

Kirkkoa koskevan lainsäädännön uudistuksella pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan useita kirkon arjessa vastaan tulleita ongelmia – esimerkiksi helpottamaan kirkon oman kanonisen lain, yleisen hallintolain ja työlainsäädännön yhteensovittamista. Tässä mielessä lakiesitys korostaa kirkon autonomiaa ja omaleimaisuutta. 

Monien säädösten siirtämisellä kirkkojärjestyksen puolelle pyritään varautumaan sekä mahdollisiin kriisitilanteisiin (esimerkiksi koronapandemian kaltaiseen aikaan) että uuden teknologian käyttöönottoon (esimerkiksi säädökset vaalimenettelystä). Esitys sisältää myös kirjauksen kolttasaamelaisten edustuksesta sekä kirkolliskokouksessa että Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan päätöksentekoelimissä.

Neljä päivää kestävä kirkolliskokous tulee käsittelemään myös kirkon ukrainankielisen työn organisointia ja resurssointia, kirkon ympäristöohjeistuksen päivitystä, pääsiäisen ajankohtaan liittyvää kalenterikysymystä ja erinäisiä kirkon hallintoon liittyviä asioita.

Kokouksen asialista

Kirkollishallitus on vahvistanut kokouksen asialistan 23.10.2023 pidetyssä istunnossa seuraavassa muodossa:

Kokouksen järjestäytyminen 

 • 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen ja kirkolliskokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen 
 • 2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
 • 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset 

 • 4. Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta
 • 5. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta
 • 6. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (12.12.2006/174 v. 2007) 58 §:n 1 momentin kumoaminen ja uuden 58 §:n 1 momentin vahvistaminen 
 • 7. Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon ja talouden tarkastajien valinta 
 • 8. Suomen ortodoksisen kirkon tilinpäätös 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 ja vastuuvapaudesta päättäminen
 • 9. Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmat 
 • 10. Esitys ortodoksisesta kirkosta annetun lain säännösten muuttamiseksi ja tähän liittyväksi hallituksen esitykseksi
 • 11. Kirkolliskokousaloite jumalanpalveluskirjojen toimittamisesta
 • 12. Kirkolliskokousaloite avustuksesta kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75 vuotisjuhlaan
 • 13. Kirkolliskokousaloite seurakuntien hallinnon ja toiminnan kehittämisestä kohti pyhäkkökeskeistä toimintaa 
 • 14. Kirkolliskokousaloite liturgisten tekstien, jumalanpalvelus- ja toimituskirjojen sekä papiston käsikirjojen digitoimisesta ja tallentamisesta, sekä digitaalisen nuotti- ja äänitepankin luomisesta Ortodoksisto-sivustolle 
 • 15. Kirkolliskokousaloite seurakuntien ja luostarien kiinteistö- ja irtaimistovakuutusten nykyisiin sopimuksiin ja vahinkohistoriaan perehtymisestä ja mahdollisuudesta luopua vakuuttamisesta
 • 16. Kirkolliskokousaloite ikonimaalausperinteen siirtämisestä, sen kirjaamisesta 94 § kirkkojärjestykseen ja toteutuksen valvomisesta
 • 17. Kirkolliskokousaloite koskien Suomen ortodoksisen kirkon kulttuurihistoriallisesti merkittävien kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa, suojelua ja toimenpiteiden rahoitusta
 • 18. Kirkolliskokousaloite kirkon ympäristöohjeiston tarkastaminen ja päivittäminen
 • 19. Kirkolliskokousaloite perustettavasta hankkeesta ukrainalaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään projektityöhön vuosiksi 2024–2027 
 • 20. Kirkolliskokousaloite ukrainan kielistä työtä tekevän papin sijoituspaikan siirtämisestä PohjoisSuomeen 
 • 21. Kirkolliskokousaloite toimintaohjelma Suomeen paenneiden ukrainalaisten ortodoksien vaikuttavaksi ja pitkäjänteiseksi tukemiseksi
 • 22. Kirkolliskokousaloite määrärahasta monikulttuurisen työn projektille 2024–2026 
 • 23. Kirkolliskokousaloite yhteinen ortodoksinen pääsiäinen
 • 24. Kirkolliskokousaloite keskusrahastomaksujen määräytymisperusteiden ja niiden käytön mukauttamiseksi kirkon nykytilannetta vastaavaksi 
 • 25. Kirkolliskokousaloite demokraattisen päätöksenteon ja avoimen hallinnon edistämiseksi 
 • 26. Kirkolliskokousaloite säännösmuutokset hyvän hallinnon ja demokratian edistämiseksi 
 • 27. Kirkolliskokousaloite selvityksestä kirkon koulutusasioita koskevien säädösten päivitystarpeesta 

Tiedoksi merkittävät asiat

 • 28. Vuoden 2022 kirkolliskokouksen päätösten seuranta ja jatkotoimet 
 • 29. Koulutustoimikunnan raportti ja kirkon työelämäopintojen päivittäminen 
 • 30. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2022 
 • 31. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2022 
 • 32. Skiitta osakeyhtiön talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 
 • 33. Palvelualueiden toimintakertomukset vuodelta 2022 
 • 34. Hiippakuntien toimintakertomukset vuodelta 2022 
 • 35. Hiippakuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2023 
 • 36. Eri hiippakuntien seurakuntien raportit tavoite- ja toimintasuunnitelmien toteutumisesta 

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

Hallintovaliokunta, asiat: 13, 25
Lakivaliokunta, asiat: 6, 10, 16, 23, 26, 27
Sivistysvaliokunta, asiat: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 27
Talousvaliokunta, asiat: 7, 8, 9, 12, 15, 17, 22, 24

Kirkolliskokouksen kokoonpano toimikaudella 2023–2027

Papiston edustajat:

 • Mikael Sundkvist
 • Teo Merras
 • Heikki Huttunen
 • Kimmo Kallinen
 • Timo Tynkkynen
 • Arkkimandriitta Mikael
 • Aleksander Roszczenko
 • Mikko Sidoroff
 • Ioannis Lampropoulos
 • Jaakko Vainio
 • Rauno Pietarinen

Kanttorien edustajat:

 • Irina Tchervinskij-Matsi
 • Sofia Laukkanen
 • Kaisa Pahkala

Maallikkojen edustajat:

 • Elina Palola
 • Ritva Bly
 • Jefim Brodkin
 • Ulla Saarinen
 • Ludmila Niemi
 • Anja Lindström
 • Kim Kilpinen
 • Dmytro Lang
 • Raija Kivimäki
 • Jari Hynninen
 • Jussi Kauhanen
 • Anna-Katriina Salmikangas
 • Timo Nykänen
 • Matti Tolvanen
 • Pirjo Halonen
 • Tanja Leskinen 
 • Matti Tikkunen
 • Kaisa Vuolukka

Lisätiedot:
Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 4819240)